วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บทความ ปริญญานิพนธ์ ทางด้านดนตรี


ดิฉันได้คัดเลือกบทความ เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านดนตรี ซึ่งท่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้

เชิญเลือกสรรตามสบายนะคะ

** กระบวนการฝึกซ้อมดนตรี (กลุ่มเครื่องลมไม้) กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The practicing in music (woodwind instrument) case study : student of pre-college in music program, college of music, Mahidol Universityโดย สุรัติ ประพัฒน์รังษี

** การสอนวิชาขับร้องสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟ้า = The instruction of voice program : case study of Mifa music school โดย ปัณฑ์ชนิต ปัญญะสังข์

** การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์โรงเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ = A comparative study of the bandsman curricula of the royal thai military schools of music โดย สมเกียรติ์ จุลโอภาส, พันโท

** การประเมินตนเองสำหรับนักเรียนวิชาเปียโนแบบรูบริค กรณีศึกษา : นักเรียนวิชาเปียโนระดับชั้นกลางตอนต้นของสถาบันดนตรีสยามกลการยามาฮ่า = Rubric, self-assessment for piano student case study : preparatory piano student of Yamaha Music Foundation โดย สุพิชชา แสนผูก

** การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ของครูระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The process of measurement and evaluation of elementary music teacher in Bangkokโดย นฤมล สร้อยพวง

** การศึกษาโรงเรียนดนตรีระบบแฟรนไซส์ : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า = The study of a franchise system of music schools in Thailand : case study of Yamaha music academy (Siam Kolkarn) โดย รติกร ธัญชัยพงศ์

** การศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระดนตรีในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา = Study of the music curriculum construction in the third level of the public school in Songkhla province, Thailand โดย วิสาร สุทธิสว่าง

** การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการซ้อมวิชาเปียโนของนักเรียนในระดับชั้นต้น : กรณีศึกษาโครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors of successful Piano practicing in the beginning level : case study in music campus for general public, college of music Mahidol โดย วิชชุวรรณ ศรีมาศ

** การศึกษาสภาพเป็นจริงของโรงเรียนดนตรีกับความคาดหวังของนักเรียนในกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์งามวงศ์วาน = A study of music school management and expectation of the students : a case study at Siamkolkarn music school The Mall Ngamwongwan, Bangkok, Thailand โดย คม ศรีกิจการ

** การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ = Classical guitar performance case study music program, Bachelor of Arts, Thaksin University โดย ต่อพงศ์ อุตรพงศ์

** ขลุ่ยพื้นเมืองในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา = Traditional vertical Khlui in Lanna music cultureโดย ปณิธิ เถาทอง

** คีตปฏิภาณ = Improvisation โดย สมชาย รัศมี

** คู่มือทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน = Foundation theory of music โดย ชัยยศ วรชินา

** คู่มือนักดนตรี 3 : การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

** ความคิดเห็นและความคาดหวังของครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร = Opinion and expectation of music teachers of secondary school in the Department of General Education Bangkok โดย นิตยา พุ่มแสงทอง

** ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The expectation of parents who sent their children to study music at the Music Campus for general public, College of Music, Mahidol University โดย เมทินี เตชะวิทยากุล

** ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย = The opinions of Thai music teachers in the secondary schools in Bangkok area concerning the standardization in Thai music occupation โดย อรรถพร ทัศนะ

** ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน = Piano assessment : the opinion of Piano teachers in music campus for general public, college of music, Mahidol University โดย สิตา บุนนาค

** ฆ้องวง : วัฒนธรรมการสร้างและผลกระทบทางดนตรี = Khong Wong : its cultural waking and effects on music โดย อภิชาติ ภู่ระหงษ์

** งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนของอาจารย์และบรรยากาศในห้องเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษากับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาดนตรีของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา = A study of the relationships between teachers' teaching quality, classroom atmospere as perceived by students and achievement motivation towards music of music student at the undergraduate education level โดย พิเศษ ภัทรพงษ์

** ชัด [sound recording] โดย ชัยชัตน์ ศรีศุภวัตนะ

** จิตวิทยาการสอนดนตรี = Psychology of music teaching โดย ณรุทธ์ สุทธจิตต์

** โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการคืนโรงเรียนให้กับชุมชนโดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นตัวสานสัมพันธ์ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนที่มีต่อกันและกันทั้งก่อนและหลังจากดำเนิน 16 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาดนตรีโปงลางทั้ง 16 กิจกรรม2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ความสัมพันธ์ ที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการคืนโรงเรียนให้กับชุมชน จากการร่วมมือกันสืบทอด... โดย พีรพงษ์ พลเวียงธรรม

** การใช้ดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ในการบำบัดตามหลักดนตรีบำบัดแบบอะกะโบชิ 1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการดนตรีบำบัดแบบอะกะโบชิ2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดนตรีไทยไปใช้แทนอุปกรณ์บำบัดแบบอะกะโบชิ3. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ดนตรีไทยเพื่อการบำบัดกับกลุ่มผู้พิการลักษณะต่าง ๆ... โดย บุษกร สำโรงทอง

** บทบาทของโรงเรียนในฐานะปัจจัยผลักดันให้เกิดกระบวนการสืบทอดการเล่นดนตรีโปงลาง 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้ดนตรีโปงลางเป็นกรณีศึกษา เพื่อชี้ให้ เห็นถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอด บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการผลิต การ เล่น การบริโภค และการสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน กระบวนการสืบทอ... โดย พีรพงษ์ พลเวียงธรรม


เมื่อดิฉันทำการวิจัยจะหามาเพิ่มเติมอีกนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น